• 1

Производство

ПРОИЗВОДСТВО
Разрешените дейности включват производство на нестерилни лекарствени продукти.
Производствените помещения отговорят на всички изисквания на Добрата производствена практика.
Те са оборудвани с квалифицирано оборудване и се извършва непрекъснат междинен контрол.
Химичната и микробиологична лаборатории са оборудвани с необходимата аналитична апаратура за извършване на качествен контрол на произвежданите лекарствени продукти.
Всички дейности се извършват от квалифицирани специалисти с опит в производството и контрола на лекарствените продукти.